Home > Prospective students > Welcome > Wamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa
Prospective students
Home > Prospective students > Welcome > Wamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa

Wamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa

UCT

Wamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa. Le website yenzelwe ukukunika umfanekiso opheleleyo ngobomi nangomsebenzi waseUCT. IYunivesithi yaseKapa ifunyenwe ngo-1829, i-UCT iyazingca ngembali yayo ebalaseleyo kwizifundo nasekudaleni utshintsho ekuhlaleni nophuhliso ngokubonelela ngemali kwiifakalthi nakubafundi.

Ikwaziwa nangobuhle bayo obubalaseleyo, kwikhampasi yayo echophe emazantsi eNtaba yeTafile ekwiDevil's Peak, embonakalo yayo ivelela phantse lonke iKapa.

Dr Max Price

I-UCT ayohlukanga kwiSixeko saseKapa, ngoluntu oludlamkileyo neendidi ngeendidi zabantu baso. Iyimbiza enkulu eyingxubevange yeenkcubeko ezinegalelo kubunye obuyintlanganisela yolwazi nengcinga. Abasebenzi nabafundi bethu bavela kumazwe angaphezu kwe-100 e-Afrika nakwilizwe liphela. Iyunivesithi ikwakhe unxulumano, ubudlelwane notshintshiselwano lwezivumelwano nangamaziko emfundo ephakamileyo ahamba phambili e-Afrika, ezi zivumelwano ziyaqhubeka ukukhulisa ezemfundo, intlalo kunye neenkcubeko ngeenkcubeko kwikhampasi yethu.

Yonke le mbali ingentla iphawuleka kumava okufunda e-UCT, apho abafundi bethu bathe krotyiswa kwindlela yobomi yobunkokheli nakwinkonzo yokuthatha inxaxheba. Bakwanethuba lokulola izakhono zabo zobunkokheli ngokuthatha inxaxheba kwiingqungquthela nemibutho engaphezu kwe-100 esekhampasini nakwikomiti yolawulo lwabafundi.

Siyiyunivesithi sizibophelele ekuveliseni hayi nje izifundiswa ezizingqondi kuphela, kodwa nezo zizikhathazayo ngoxanduva lokuba ngummi wedemokrasi. Oku kubalulekile kwiziko lemfundo ephakamileyo ngokubanzi kuba linomsebenzi wokuphuhlisa ummi ofundileyo nonengqiqo, okungumba obalulekileyo kakhulu kwimpumelelo yedemokrasi. Esi sisiseko apho i-UCT ibonakalisa khona inxaxheba enzulu ekuphuhliseni nasekwenzeni utshintsho kwintlalo yoluntu lwethu.

Igama elihle lempumelelo le-UCT ligqwese ngophando olwahlukileyo olukhokhelwa yifakalthi yayo ehloniphekileyo, oninzi lwazo luzinkokheli ezibalaseleyo kwimisebenzi yazo. Abaphandi bethu bayahlohla yaye bekwaqinisekisa ukuba abafundi bethu abangekabinazidanga nabo sele benazo bayazuza ngqo kumsebenzi abawenzayo nakwiziphumo zawo.

Iiyunivesithi zinethuba elilodwa lokuphembelela ikamva kwintlalo yethu ngokufundisa nokubumba iinkokheli zelizwe zangomso - kwezoshishino nezoburhulumente. Igama lethu elihle lempumelelo njengeyunivesithi egqwesileyo kuphando nasekuhlohleni, ikwabonakala kumngangatho wabafundi bangaphambili, abaninzi babo basaqhubeka ukwenza igalelo elincomekayo kwintlalo yoluntu.

Nceda phengulula ngokukhululekileyo kwezi website ukufumana ulwazi ngazo zonke izinto ngale yunivesithi. Ungajonga kwakhona kwimifanekiso yethu ebonisa amagqabantshintshi ngobomi e-UCT.

Gqr Max Price
ISekela-Tshansela

TOP